Background Image

Projecte esportiu

Projecte esportiU

La Fundació Unió Esportiva Vic entén el futbol com un instrument al servei de la transformació del territori, de la cohesió social i de la formació integral de la persona. Per aquest motiu, el projecte esportiu de la institució harmonitza tres dimensions: la lúdica, la pedagògica i la futbolística. L'objectiu final és transmetre les estructures tècniques i tàctiques del futbol als seus jugadors, mentre també se'ls forma en valors humanístics. La Fundació vol construir bons esportistes que siguin encara millors persones.

Per aconseguir aquests dos objectius, la Fundació Unió Esportiva Vic s'ha dotat, ja des dels seus inicis, d’una estructura d’entrenadors i entrenadores, delegats, coordinadors i preparadors físics que acrediten una alta qualificació tècnica, així com les competències pedagògiques necessàries per dur a terme un projecte que aspira a l’excel·lència formativa i de gestió.

Definició tècnica

El projecte esportiu es defineix a partir de 2 paràmetres: 

1-Sistema de Treball
El sistema de treball parteix d’un procés d’ensenyament-aprenentatge per part dels tècnics i jugadors que permet una formació significativa i recíproca de les estructures del futbol.

Respectant el desenvolupament evolutiu del jugador, té com a objectius el component lúdic, el desenvolupament formatiu i la vesant competitiva, sempre d’acord amb aquest ordre en totes les fases del procés d’aprenentatge.

El procés es construeix a partir d’una programació i d’una planificació d’objectius, continguts i consignes d’entrenament. També d’unes estratègies didàctiques marcades per tendències globals de joc, acompanyades per estils d’ensenyament guiats i la resolució de problemes, molt influenciades pel treball cognitiu. Finalment, com a base del projecte, hi haurà un programa de valors que vertebrarà tot el sistema de treball de la Fundació i que podeu consultar en l'epígraf «Valors» de la web.

Les etapes del procés d’ensenyament-aprenentatge vénen determinades per les edats dels futbolistes. Cada etapa té uns objectius i continguts adaptats a l’edat del jugador i a les seves característiques. La distribució de les etapes és la següent:

-Etapa 0: comprèn les categories de l’Escola (4-5 anys) i Pre-Benjamí (de 5 a 8 anys).
-Etapa 1: comprèn la categoria Benjamí (de 8 a 10 anys).
-Etapa 2: comprèn la categoria Aleví (de 10 a 12 anys).
-Etapa 3: comprèn la categoria Infantil (de 12 a 14 anys).
-Etapa 4: comprèn la categoria Cadet (de 14 a 16 anys).
-Etapa 5: comprèn la categoria Juvenil (de 16 a 19 anys).

2- Sistema de Joc
Per contribuir a una millor integració dels conceptes del joc per part dels entrenadors/es cap als futbolistes, el futbol base de la Fundació treballa a partir d’uns sistemes de joc preestablerts, tant per al Futbol 7 com per al Futbol 11.

Des de la primera etapa d’aprenentatge els jugadors coneixen els sistemes de joc on es situen al camp. Cada sistema requereix d’uns aprenentatges de conceptes que ajuden al jugador i a l’equip a desenvolupar-se de manera més eficaç. A mesura que el jugador va superant etapes, els conceptes van evolucionant proporcionalment al seu procés evolutiu. Al finalitzar l’etapa de formació, el jugador haurà adquirit les necessitats d’organització que el joc demanda.

Es proposen dos sistemes de joc per a l’etapa de Futbol 7 i dos sistemes de joc per a l’etapa de Futbol 11. Cada posició del jugador està identificada amb un número, que respon a la posició del futbolista en el camp, i que comporta unes funcions específiques que s’aniran aprenent al llarg de la seva etapa formativa.

L'equip humà

El projecte esportiu de la Fundació es vertebra entorn de quatre persones:

-Direcció Esportiva
-Secretaria Tècnica
-Coordinació Futbol
-Responsable de Metodologia

A més, també es compta amb la col·laboració d’un entrenador especialista en les necessitats tècniques, esportives i humanes dels porters.

Cada persona implicada en el procés de formació esportiva té assignades unes tasques i responsabilitats que repassem a continuació:

El Director Esportiu:
-Planificació de les línies estructurals esportives de la Fundació.
-Disseny i gestió de les plantilles del futbol base: coordinadors, entrenadors i jugadors.
-Seguiment de l’evolució dels equips (entrenaments i partits).
-Temporalització i seqüenciació dels continguts d’entrenament.
-Formació dels entrenadors.
-Planificació i preparació de la pre-temporada, la post-temporada, organització i -participació en tornejos, organització de campus.
-Control de la normativa interna de l’entitat.
-Atenció als pares, mares i tutors dels futbolistes.

El Secretari Tècnic:
-Actua com a enllaç entre el club i la Federació, el Consell Esportiu i les administracions pertinents.
-Formalització de les fitxes, altes i baixes de jugadors.
-Canvis d’horaris dels partits de competició.
-Planificació i preparació de la pre-temporada, la post-temporada, els tornejos i els campus.

El Coordinador:
-Disseny i gestió de les plantilles del futbol base: entrenadors i jugadors.
-Seguiment de l’evolució dels equips (entrenaments i partits).
-Formació dels entrenadors.
-Control d ela normativa interna de l’entitat.
-Atenció als pares, mares i tutors dels futbolistes.

El Primer Entrenador:
-Continguts: els entrenadors dissenyen les tasques d’entrenament d’acord amb els continguts i conceptes determinats per la direcció esportiva.
-Assistència: a cada entrenador disposa d'un registre per poder controlar l’assistència de cadascun dels jugadors del seu equip.
-Incidències: cada entrenador té un altre full de ruta on es contemplen les incidències de cadascun dels jugadors abans, durant i després de l’entrenament.
-Anàlisi tàctic del partit: els entrenadors recullen en un document l’anàlisi tàctic del partit, els minuts jugats per cada jugador, l’equip inicial en cadascuna de les parts, així com altres informacions relacionades amb el funcionament de l’equip. També hi fan constar les característiques de l’adversari i dels jugadors rivals. Cada setmana s’entrega l’anàlisi perquè l’equip de coordinació el revisi i l’analitzi.
-Control de jugadors adversaris: com s’explica en el punt anterior, els entrenadors controlen i observen els jugadors de l’equip rival, bo i anotant les seves característiques i la seva posició en el camp.
-Anàlisi actitudinal i tècnic-tàctic dels jugadors: cada trimestre els entrenadors elaboren una anàlisi actitudinal i tècnic-tàctic de cadascun dels jugadors per a la presentació davant els pares. L’equip de coordinació els dóna unes pautes a seguir i a completar en un document per tenir una avaluació contínua de cadascun dels entrenaments i partits durant la temporada.

El Segon Entrenador:
El segon entrenador no és una figura testimonial ni un simple encarregat del material. Té les mateixes funcions formatives que el primer entrenador. La seva tasca principal és recolzar en tot moment el primer entrenador i assumir la seva responsabilitat en cas d’absència del titular.
La proposta de la Fundació és que la funció de Delegat la porti a terme el segon entrenador, ja que el fet que els pares dels futbolistes realitzin aquesta funció pot provocar situacions contràries a la voluntat de l’entrenador. Les tasques del Delegat són les següents:
-Acompanyar l’equip adversari i proporcionar-li tot el que li faci falta: aigües, atenció sanitària, etc.
-Proporcionar a l’àrbitre tot el que li pugui fer falta, presentar-li les fitxes i passar la posterior revisió.

El Responsable de Metodologia:
-Desenvolupar una estructura/coneixement de l’entrenament esportiu per al futbol formatiu de la Fundació.
-Assessorar i introduir millores en els processos d’entrenament (dirigit especialment al personal tècnic).

Patrocinadors
Col·laboradors