Background Image

Estatuts

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC

 CAPÍTOL I

Fent pal·lès el seu compromís amb la transparència, la Fundació UE Vic publica els seus Estatuts a la pàgina web. D'aquesta manera, presenta els seus objectius i principis fundacionals, així com totes aquelles accions i activitats que desenvolupa durant l'any amb l'objectiu de materialitzar-los.

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Unió Esportiva Vic.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a l’Estadi Municipal de Futbol de la ciutat de Vic, a l’Avinguda Olímpia, s/n – Zona Esportiva Municipal de Vic.

Article 3. Àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació Unió Esportiva Vic té per objecte i finalitat el foment, l’organització, la protecció i la promoció d’activitats esportives, culturals i socials que contribueixin al desenvolupament integral de la persona, en especial dels infants i els joves.

La Fundació Unió Esportiva Vic té com a activitat principal la pràctica esportiva i, en especial del futbol. Un dels elements que identifica aquesta entitat és l’aposta per un model singular d’aprenentatge d’aquesta disciplina esportiva, basat en un procés d’ensenyament-aprenentatge que afavoreix una formació significativa i recíproca de les estructures del futbol. És per això que la Fundació esmerçarà un gran esforç en la selecció i formació permanent dels seus entrenadors i de les seves entrenadores, conscients del potencial pedagògic que hi ha darrera la pràctica d’un esport d’equip com és el futbol.

La Fundació també neix amb la vocació irrenunciable d’esdevenir una entitat inclusiva pel que fa a la incorporació en el sí del seu futbol base d’equips integrats per persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.

Un altre dels pilars de la Fundació Unió Esportiva Vic és la convicció que el futbol femení ha de rebre un tractament d’igualtat en relació al futbol masculí en tots els seus àmbits.

La Fundació desenvoluparà un projecte de formació esportiva i humana que vol harmonitzar tres dimensions –competició, educació i lleure- en un sol model d’excel·lència.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

1. Formació esportiva de nens/es i joves, especialment en la disciplina de futbol.
2. Promoció dels valors intrínsecs de l’esport, l’exercici físic i els hàbits saludables.
3. Organització de competicions esportives i d’activitats sòcio-educatives orientades al foment de l’esport basat en el joc net i el respecte per un mateix, pels companys/es d’equip i de club, pels adversaris, pels àrbitres i pel públic assistent.
4. Participació activa en esdeveniments de l’àmbit esportiu, educatiu, social i cultural que s’esdevinguin en l’entorn de la ciutat de Vic i, per extensió, a la comarca d’Osona.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

a) Infants i joves, especialment de la comarca d’Osona, interessades en rebre una formació esportiva com a eina per al seu desenvolupament personal.
b) Esportistes, amb els seus respectius entorns familiars, que vulguin formar part d’una institució que promogui activitats en l’àmbit esportiu, social i cultural, amb l’objectiu de contribuir a millorar les condicions de vida del conjunt de la ciutadania.
c) Col·lectius organitzats d’infants, joves i persones adultes amb discapacitat intel·lectual o patologies de salut mental.
d) Persones de totes les edats que tinguin vocació d’exercir professionalment tasques de gestió i de direcció de grups en el terreny de l’esport i del lleure infantil, juvenil i adult, i estiguin disposades a rebre una formació reglada en aquest àmbit professional.

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació, i
c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Actes de disposició

10.1. L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
a) si el donant ho ha exigit expressament,
b) si ho estableix una disposició estatutària
c) si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.
10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de 51% i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable

11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a) el balanç de situació,
b) el compte de resultats,
c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.
L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

Patrocinadors
Col·laboradors